Doorgaan naar content

✅ Ambachtelijk gemaakt ✅ Traditioneel recept ✅ Gratis bezorging in heel NL ✅ Voor 13 uur besteld, morgen in huis

Algemene voorwaarden van De Bakkende Brabander

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 1. Toepasselijkheid
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan De Bakkende Brabander. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van De Bakkende Brabander te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. 
 1. Aanbiedingen en prijzen
 • Aanbiedingen door en prijzen van De Bakkende Brabander zijn vrijblijvend. De Bakkende Brabander accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De Bakkende Brabander behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen. 
 1. Bestellingen
 • Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. De Bakkende Brabander behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. 
 1. Leveringen
 • De Bakkende Brabander zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Bakkende Brabander ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Bakkende Brabander daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 • Mocht de klant niet bij machte zijn om het bestelde, zoals bedoeld in artikel 3, in ontvangst te nemen dan bestaat de mogelijkheid om een alternatief afleveradres op te geven via de opmerkingen bij de bestelling. Indien niet overgegaan kan worden tot levering zal het bestelde retour genomen worden en de volgende werkdag, in overleg met de klant, wederom aangeboden worden. De hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de klant en dienen vooraf voldaan te worden. 
 1. Betaling
 • De klant voldoet bij De Bakkende Brabander aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling). In het geval dat De Bakkende Brabander een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 8 werkdagen moeten plaatsvinden na datum van levering, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van De Bakkende Brabander. 
 1. Reclames, garantie en retourgoederen
 • De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Bakkende Brabander de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van De Bakkende Brabander wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door De Bakkende Brabander. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij De Bakkende Brabander zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van De Bakkende Brabander, in alle andere gevallen voor rekening van de klant. 
 1. Overdracht van risico en eigendom
 • Het risico van het geleverde gaat van De Bakkende Brabander over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
 • Als de klant aan heeft gegeven in het bestelproces dat het geleverde bij een afwijkend adres dan wel onbeheerd voor de deur geplaatst kan worden, gaat het risico van De Bakkende Brabander over naar de klant. 
 1. Klant- en betaalgegevens
 • Indien de klant aan De Bakkende Brabander opgave doet van een adres is De Bakkende Brabander gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie. 
 1. Aansprakelijkheid
 • De Bakkende Brabander is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Bakkende Brabander is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Bakkende Brabander komen. De Bakkende Brabander draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt De Bakkende Brabander eveneens geen verantwoordelijkheid. De Bakkende Brabander is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Bakkende Brabander, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Bakkende Brabander. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Bakkende Brabander uitgesloten.
 • De in artikel 7.2 vermelde overdracht van risico brengt met zich mee dat De Bakkende Brabander niet aansprakelijk is voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van De Bakkende Brabander is beperkt tot tweemaal het bedrag van de bestelling. 
 1. Diversen
 • De klant van De Bakkende Brabander dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Bakkende Brabander geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Bakkende Brabander garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft De Bakkende Brabander het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Bakkende Brabander gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan De Bakkende Brabander kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 1. Rechten
 • Alle contacten en transacties met De Bakkende Brabander geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van De Bakkende Brabander. Niets uit uitgaven of publicaties van De Bakkende Brabander mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bakkende Brabander. 
 1. Toepasselijk recht
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Bakkende Brabander en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 1. Klachten
 • De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij De Bakkende Brabander te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij De Bakkende Brabander te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. 

Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie & Privacy Policy.

De Bakkende Brabander
Fransen van de Puttelaan 5
3707 EE Zeist
06-52637718

bart@debakkendebrabander.nl

KVK: 67357563

BTW NR: NL856947210B01

TRIODOS BANK: NL06TRIO0338463291

Afsluiten (esc)

👉 BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE ACTIES 👈

Mis geen aanbieding van de Bakkende Brabander. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de lekkerste aanbiedingen in je inbox.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Jouw winkelwagen is op dit moment leeg
Nu winkelen